L’ordenació del temps de treball per millorar l’equilibri entre les diferents esferes de la vida és un tema que cada cop preocupa més a la societat i a les empreses. Diversos estudis posen de relleu que la desigual dedicació de temps al treball domèstic, reproductiu i de cura entre dones i homes és la base de les desigualtats laborals, ja que condiciona la participació i trajectòria al mercat de treball.

La major dedicació de les dones a les tasques de cura és un element central en el manteniment dels nivells de discriminació laboral de les treballadores, en l’accés a l’ocupació, a la formació, a la promoció, en el reconeixement professional i retributiu i en el manteniment de la doble presencia o doble jornada. Per això, les empreses han d’adoptar mesures dirigides a millorar l’equilibri entre les diferents esferes de la vida i s’han d’adreçar a homes i dones indistintament per tal de potenciar la coresponsabilitat.

 – Percepció de les persones pel que fa a l’afavoriment de l’equilibri de la vida familiar, personal i laboral a l’empresa.

– Com la gestió del temps de treball vetlla per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

 – Ús de les diferents mesures de conciliació per part de dones i homes.

Percepció de les persones

 Creuen les persones que han respost l’enquesta que a l’empresa es vetlla per l’equilibri entre la vida familiar, personal i laboral dels treballadors/res?

Un 90% de la totalitat de persones que han realitzat l’enquesta han respost que no tenen cap tipus de problema amb la conciliació mentre que un 10% ha respost que sí tenen problemes. Per tant es pot arribar a la conclusió que l’empresa afavoreix aquest equilibri entre la vida familiar, personal i laboral.

 Les persones que han respost l’enquesta creuen que coneixen les mesures de  conciliació?

Un 70% de les persones enquestades afirma conèixer les mesures de conciliació, mentre que un 30% les desconeix completament.

  Les persones que han respost l’enquesta creuen que coneixen els drets laboralsØ que hi ha per a les víctimes de violència masclista o saben a qui dirigir-se per qualsevol qüestió relacionada amb la violència de gènere?

 Només la meitat de les persones enquestades (50%), coneix i sabria on dirigir-se en qualsevol qüestió relacionada amb la violència de gènere, mentre que l’altra meitat desconeix el procediment o a qui dirigir-se en qualsevol d’aquests casos. 

Dones i homes tenen una percepció diferent?

Analitzant els resultats s’observa que un 20% del personal laboral coneix les drets laborals per a les víctimes de violència masclista o a qui dirigir-se per qualsevol qüestió relacionada amb aquesta i el 80% restant ho desconeix completament.

Com la gestió del temps de treball vetlla per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes

 Ús de les diferents mesures

Conclusions de l’àmbit temps de treball i corresponsabilitat